Hôm nay tình cờ mình gặp lỗi không thể đăng ký SSL Let’s Encrypt trên Directadmin và lỗi hiển thị như sau:

Cannot Execute Your Request

Details

Getting challenge for vieturl.co from acme-server…

User let’s encrypt key has been found, but not registered. Registering…

Account registration error. Response: HTTP/1.1 100 Continue

Expires: Fri, 24 Nov 2017 08:57:57 GMT

Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store

Pragma: no-cache

HTTP/1.1 400 Bad Request

Server: nginx

Content-Type: application/problem+json

Content-Length: 267

Replay-Nonce: 5HNGQqIQ2Gyg0y-CDeh-ndZkZqPPzvOc4x8WKbep-SM

Expires: Fri, 24 Nov 2017 08:57:57 GMT

Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store

Pragma: no-cache

Date: Fri, 24 Nov 2017 08:57:57 GMT

Connection: close

{

“type”: “urn:acme:error:malformed”,

“detail”: “Provided agreement URL [https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.1.1-August-1-2016.pdf] does not match current agreement URL [https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf]”,

“status”: 400

}.

Và đây là cách khắc phục:

Truy cập vào VPS bằng SSH và chạy lệnh sau:

cd /usr/local/directadmin/custombuild

./build update

./build letsencrypt

Sau khi xong thì bạn có thể tạo lại SSL Let’s Encrypt trên Directadmin rồi nhé.

Chúc các bạn thành công.

Rate this postLEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here